Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji – Rotenso sp. z o. o.

Obowiązek informacyjny

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Rotenso sp. z o. o. z siedzibą przy al. Walentego Roździeńskiego 188b w Katowicach. Kontakt w sprawie ogłoszeń o pracę jest możliwy pod adresem praca@rotenso.pl, w sprawie ochrony danych osobowych iod@rotenso.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko podane w konkretnym ogłoszeniu zgodnie z kodeksem pracy. Podstawą prawną będzie przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego przed podpisaniem umowy o pracę oraz prawnie uzasadnione realizowane przez Rotenso sp. z o. o. interesy (zatrudnienie osoby zgodnie z przepisami kodeksu pracy). Aktywne przetwarzanie będzie trwało do momentu zakończenia rekrutacji, następnie dane będą archiwizowane. Archiwizowane informacje możemy przechowywać do 10 lat w celu zabezpieczenia swojej możliwości obrony przed roszczeniami prawnymi kierowanymi do nas z tytułu przepisów kodeksu pracy i kodeksu cywilnego, jednak zastrzegamy sobie możliwość ich wcześniejszego usunięcia.

Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy użyli przesłanych nam informacji, w tym danych osobowych, także w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dodanie do CV lub przesłanie wraz z nim następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: Imienia, nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i kwalifikacji, adresu e-mail, numeru telefonu; oraz pozostałych podanych przeze mnie informacji także w celu dołączenia ich do innych procesów rekrutacji prowadzonych przez Rotenso sp. z o. o.. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami, które zostały podane do mojej wiadomości w związku z ofertą pracy i są dostępne pod adresem https://rotenso.pl/przetwarzanie-danych . Zgoda ta jest ważna przez rok od momentu ostatniego dołączenia mojej kandydatury do innych rekrutacji, jej wycofania lub ograniczenia. Rotenso sp. z o. o. skontaktuje się ze mną przed dołączeniem moich danych do innego procesu rekrutacji.

Informacje dotyczące historii zatrudnienia i kwalifikacji będą oceniane przez dział HR, a w razie potrzeby konsultowane z wybranymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas dotyczących ich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia do nas sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli uważają Państwo, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza warunki przedstawione w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych lub ustawie o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie informacji przewidzianych w art. 22 Kodeksu Pracy jest wymagane do udziału w procesie rekrutacji. Brak lub niekompletność tych danych może spowodować niemożliwość jego przeprowadzenia. Podanie innych danych nie jest wymagane.

Prosimy o nie umieszczanie w listach motywacyjnych, CV i innych przesyłanych nam dokumentach zbędnych danych osobowych takich jak np.: PESEL, dokładny adres zamieszkania, imiona i nazwiska dzieci. Nie będziemy modyfikować formy w jakiej chcą Państwo przedstawić informacje o sobie. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości odnośnie Państwa prywatności w związku z przesłanymi nam treściami – skontaktujemy się.

Żadne informacje użyte podczas procesu rekrutacji nie służą do automatycznego profilowania. Prosimy aby przesłane nam dokumenty były przejrzyste, spójne i dostępne.

Podstawy prawne:
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn. zm.)
Przetwarzanie danych

Dziękujemy, że poświęciłeś swój czas. Jeżeli masz pytanie, napisz do nas lub zadzwoń.

Kontakt

Rotenso sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska


+48 32 285 57 11
info@rotenso.pl
LOGO ROTENSO R WHITE

Bądź z nami na bieżąco!

Śledź nas na Facebooku
Dołacz do naszego zespołu!